Praktijk voor EFT therapie en supervisie
Homepage -> Ineke Scholten -> Regelgeving

AVG, WTZA en andere wetgeving

WTZA

Per 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieder van kracht. Mijn praktijk voldoet aan alle voorwaarden hiervoor.

Nieuwe privacy wet

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet die ervoor zorgt dat de privacy in alle landen van de EU op dezelfde manier is geregeld. Deze wet komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeut moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Persoonsgegevens (naam, adres, leeftijd, enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet AGV. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Er is altijd inzage in het eigen dossier mogelijk. Het dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Als u wilt dat het dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken.

WGBO

De therapie valt ook onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, de WGBO. Deze wet is ontworpen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ligt aan de basis van alle zorgverlening. De WGBO geldt vanaf het moment dat er een behandelovereenkomst is tussen mij en mijn cliënten. Voor een duidelijke uitleg over deze wet en wat deze voor u betekent verwijs ik u naar de Hulpgids, de gids voor geestelijke gezondheidszorg. www.hulpgids.nl

Wkkgz 

Per 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht gegaan. Dit staat voor: Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg. Dat betekent dat iedere zorgverlener verplicht is zich aan te sluiten bij een organisatie die het klacht en tuchtrecht regelt en verzorgt. In het kader daarvan ben ik aangesloten bij de SCAG, de geschilleninstantie voor de complementaire zorg. Cliënten kunnen daardoor rekenen op een zorgvuldige en professionele begeleiding bij mogelijke klachten waar wij zelf niet uitkomen. Daardoor wordt voldaan aan de Wkkgz en wordt vooral de kwaliteit van de zorg verhoogd.

Intercollegiaal overleg

Soms is er intercollegiaal overleg nodig met psychiaters, psychotherapeuten, huisartsen, systeemtherapeuten en/of andere deskundigen over lopende behandelingen om de kwaliteit van de door mij geleverde zorg te verbeteren/optimaliseren. Dit is een kwaliteitseis vanuit de verschillende beroepsverenigingen waar ik bij ben aangesloten. Dit overleg vindt geanonimiseerd plaats en wordt altijd teruggekoppeld naar de zorgvrager.